Stanovy ČSDP

Stanovy spolku

„Česká společnost pro dopravní právo, z.s.“

Článek 1.

Úvodní ustanovení

a) Název spolku je: „Česká společnost pro dopravní právo, z.s.“

b) Sídlo spolku je na adrese: „Severozápadní IV č.439/4, Praha 4, Záběhlice, PSČ: 14100“ Spolek vznikl dne 13.4.2001 a v současnosti je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 11725 a bylo mu přiděleno IČ: 26529 980.

Článek 2.

Právní postavení spolku

a) Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.

b) Spolek je právnickou osobou. Spolek působí na území České republiky.

Článek 3.

Účel spolku a formy činnosti

1) Hlavním účelem spolku je sdružovat členy za účelem podpory a rozvoje českého a mezinárodního dopravního práva se zaměřením na přepravu věcí, v zájmu vědy, právní a podnikatelské praxe a všech osob účastnících se přepravy zboží.

2) Sledovaný účel spolku bude dosahován zejména prostřednictvím vědeckých aktivit a přednášek, podporou vědeckých prací z oblasti přepravního práva, cestou výměny názorů a zkušeností pedagogických pracovníků vysokých škol právnického zaměření a praktiků
dopravního práva, zejména právníků a podnikatelů činných v této oblasti, v České republice a v zahraničí a zpracováváním odborných stanovisek vůči úřadům a zákonodárcům.

3) Spolek bude dosahovat svého účelu i prostřednictvím spolupráce s ostatními spolky či osobami v České republice nebo v zahraničí.

Článek 4.

Členství ve spolku

a) Členem spolku může být fyzická osoba, starší 18 roků na základě písemné přihlášky, zaslané Předsednictvu spolku (dále jen „Předsednictvo“), která souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.

b) Členem spolku mohou být i právnické osoby nebo jiné kolektivy na základě písemné přihlášky, zaslané Předsednictvu, které souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl založen. Na členské schůzi je zastupuje jejich statutární
zástupce, případně osoba jím pověřená (dále jen“delegát“).

c) Členství ve spolku může být následující:

– základní

– čestné

d) Členství ve spolku vzniká okamžikem rozhodnutí Předsednictva o přijetí a zápisem do seznamu členů spolku, a to jako členství základní.

e) Dokladem o základním členství je potvrzení o členství, vydané Předsednictvem.

f) Členství ve spolku je nepřenosné.

g) Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku se základním členstvím následující práva:

1. právo účastnit se členské schůze a hlasovat o záležitostech zařazených na pořad zasedání;

2. právo volit a být volen do orgánů spolku;

3. podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován;

4. předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

5. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.

h) Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku se základním členstvím následující povinnosti:

1. dodržovat stanovy spolku;

2. dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku;

3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

4. podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku;

5. dodržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících se spolkem, které se člen dozví během svého členství, nejsou-li tyto skutečnosti označeny orgány spolku jako volně šiřitelné;

6. platit členské příspěvky ve výši a splatnosti určené Předsednictvem spolku na základě vydaného usnesení.

i) Zánik členství:

1. písemným prohlášením člena o ukončení členství, které předkládá Předsednictvu ve lhůtě 3 měsíců ke konci kalendářního roku;

2. úmrtím fyzické osoby;

3. zánikem právnické osoby bez právního nástupce;

4. vyloučením člena na základě rozhodnutí Předsednictva;

5. zánikem spolku.

Člen, který byl vyloučen, nebo dobrovolně vystoupil ze spolku, nemá právo požadovat vrácení členských příspěvků, finančních a materiálních darů ani jiné finanční vyrovnání, pokud nebude členskou schůzí rozhodnuto jinak.

Článek 5.

Členství „Čestné“

a) Členství čestné vzniká rozhodnutím Předsednictva o přijetí za čestného člena na návrh člena spolku na základě výjimečných zásluh v oblasti spojené s účelem spolku.

b) Práva čestného člena:

1. právo účastnit se členské schůze, bez hlasovacího práva;

2. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.

c) Čestné členství je osvobozeno od povinnosti platit členské příspěvky.

d) Čestné členství může být rozhodnutím Členské schůze uděleno na návrh člena spolku jinému členovi spolku se základním členstvím. Pokud je uděleno základnímu členovi i čestné členství, pak mu zůstávají zachována veškerá práva a povinnosti člena spolku
dle čl. 4, ale je osvobozen od povinnosti hradit členské příspěvky.

Článek 6.

Orgány spolku

a) Členská schůze

b) Předsednictvo spolku

c) Revizor

Článek 7.

Členská schůze

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

b) Členskou schůzi tvoří členové spolku.

c) Členskou schůzi svolává k zasedání Předsednictvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

d) Předsednictvo svolá zasedání členské schůze také na základě podnětu alespoň třetiny členů nebo na základě podnětu Revizora. Členská schůze se svolává zasláním písemné pozvánky mailem nebo poštou, smskou, oznámením v tištěných a elektronických médiích
a vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku, a to nejméně 30 dní přede dnem konání zasedání. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání.

e) Působnost členské schůze:

1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku;

2. rozhoduje o změnách stanov spolku;

3. volí členy Předsednictva spolku a Revizora;

4. rozhoduje o zrušení členství resp. vyloučení člena spolku a o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně na základě návrhu Předsednictva spolku;

5. schvaluje vnitřní řád a využívání prostředků spolku;

6. vytváří a schvaluje program činnosti spolku včetně personálního zajištění a finančních parametrů;

7. schvaluje výsledek hospodaření spolku a rozpočet spolku pro další kalendářní rok;

8. hodnotí činnost dalších orgánů spolku a jejich členů;

9. rozhoduje o nabývání a zcizování nemovitého majetku;

10. rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování;

11. rozhoduje o odvolání vyloučených členů.

f) Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina členů a delegátů. Pokud není přítomna je možno po uplynutí 15 min svolat novou členskou schůzi se stejným programem. Usnesení této náhradní členské schůze je přijato hlasovala-li
pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů.

g) Hlasovací právo delegátů je rovné. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech prostou většinou přítomných členů a delegátů.

h) Ze zasedání členské schůze vyhotovuje Předsednictvo zápis, který je členům spolku k dispozici k nahlédnutí v sídle (na sekretariátu) spolku

Článek 8.

Předsednictvo spolku

· Předsednictvo je kolektivním a statutárním orgánem spolku, řídí a organizuje běžnou činnost spolku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem, těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti členské schůze, nebo které si členská
schůze k rozhodnutí vyhradil a.

· Za svou činnost odpovídá Předsednictvo členské schůzi. Navenek za Předsednictvo jedná předseda Předsednictva a v jeho nepřítomnosti pověřený člen a další člen předsednictva.

· K právnímu úkonu, kde zákon vyžaduje písemnou formu, musí být tento úkon učiněn předsedou spolu s dalším členem Předsednictva, kteří ke svému podpisu připojí název spolku a údaj o své funkci.

· Členové Předsednictva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Předsedu volí Předsednictvo z řad svých členů a z funkce jej i odvolává.

· Předsednictvo má 5 členů. Každý člen má jeden hlas. Předsednictvo rozhoduje většinou všech svých hlasů. Předsednictvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech
přítomných členů Předsednictva.

· Předseda organizuje, svolává a řídí činnost Předsednictva, organizuje běžnou činnost spolku. Předsednictvo koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Předsednictvo je povinno ze schůze učinit zápis a umožnit v sekretariátu spolku
nahlédnutí členům spolku do těchto zápisů.

· Funkční období Předsednictva je čtyřleté.

Článek 9.

Působnosti Předsednictvo spolku

Předsednictvo spolku:

1. zajišťuje záležitosti spolku a dalších činností spolku podle příslušných právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti členské schůze. Hospodaří s majetkem spolku v mezích schváleného rozpočtu pro dané období;

2. zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá mu za svou činnost;

3. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti spolku;

4. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů;

5. připravuje podklady pro jednání členské schůze, svolává členskou schůzi, předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku a o dalších činnostech spolku, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných akcí, příjmů a výdajů spolku,
rozpočet na další kalendářní rok.

6. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má členská schůze projednat;

7. určuje členské příspěvky a jejich výši a splatnost;

8. rozhoduje o přijetí daru spolku;

9. rozhoduje o přijetí za člena spolku se základním členstvím / čestným členstvím;

10. schvaluje odměny za práci člena pro spolek ,zajišťuje řádné vedení písemností spolku;

11. včas plní závazky spolku vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a uplatňuje včas pohledávky spolku.

Článek 10.

Revizor

1) Revizor je revizní orgán spolku. Je volen členskou schůzí a jeho volební období je tříleté.

2) Do činnosti Revizora patří zejména:

a) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu spolku a kontroluje jeho plnění

b) Provádí revizi rozpočtu a kontroluje správnost výdajů spolku

c) Zprávu o výsledku revizí předkládá členské schůzi spolku

d) Revizor má právo účastnit se jednání Předsednictva, pokud o to požádá nejméně 2 pracovní dny před plánovaným jednáním anebo se jednání účastní, je-li ve stejné lhůtě požádán Předsednictvem

e) Revizor přešetřuje podněty a připomínky členů spolku.

3) Revizor je oprávněn dát podnět ke svolání členské schůze.

Článek 11.

Zásady hospodaření

a) Spolek získává prostředky zejména:

1. ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami;

2. ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů státní správy a samosprávy, z fondů EU;

3. z benefičních akcí, popřípadě z jiných doplňkových aktivit;

4. z úroků a z jiných výnosů majetku spolku;

5. z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů;

6. z činností prováděných k naplňování účelu spolku.

b) Veškeré prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění účelu spolku uvedeného v čl. 3. stanov. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.

c) Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědné Předsednictvo
spolku.

Článek 12.

Vedlejší hospodářská činnost

a) Spolek může vyvíjet v souladu s § 217 zák č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku, spočívající v následujících aktivitách:

1. pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí – přednášky, online prezentace; publikační a mediální, produkční činnost (knihy, videa, dokumenty, filmy);

2. prodej vzdělávacích materiálů souvisejících s činností spolku (knihy, videa, dokumenty, filmy);

3. ostatní výdělečné činnosti.

b) Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 13.

Zrušení a zánik spolku

a) Spolek se zrušuje:

1. dnem určeným rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku, jinak dnem účinnosti takového rozhodnutí;

2. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku;

3. dalším zákonem stanoveným způsobem.

b) Spolek dnem, kdy byl zrušen, vstupuje do likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Případný likvidační zůstatek bude převeden na charitativní účely.

c) Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek 14

Změny a doplňky stanov

Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených členskou schůzí dvoutřetinovou většinou přítomných členů na usnášeníschopné členské schůzi.

Článek 15.

Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem kdy byly přijaty členskou schůzí a plně nahrazují předchozí stanovy.