Členství v ČSDP

Členem společnosti se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba.

O přijetí za člena společnosti rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky  ke členství v ČSDP. Členství ve společnosti vzniká rozhodnutím předsednictva a zaplacením prvního členského příspěvku.

Každý člen je povinen platit roční členský příspěvek, který činí 1.000 Kč.

Každý člen Společnosti je z titulu svého členství ve Společnosti oprávněn zejména:

  • účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených stanovami Společnosti žádat o doplnění programu jednání valné hromady
  • podílet se na činnosti Společnosti
  • účastnit se jednotlivých školení a seminářů pořádaných Společností
  • obdržet zdarma každé číslo Bulletinu České společnosti pro dopravní právo
  • uvádět své členství ve Společnosti při svých vědeckých, pedagogických, publikačních, podnikatelských a jiných podobných aktivitách a v této souvislosti může využívat i logo Společnosti

využívat specializované knihovny založené Společností