Přechodná ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky umožňovala nepřípustnou retroaktivitu

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: RůznéPřechodná ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky umožňovala nepřípustnou retroaktivitu
Jiri Lojda zeptal se před 4 roky

Ústavní soud dne 10.02.2020 informoval, že publikací jeho nálezu sp. zn . Pl. ÚS 15/19 ve Sbírce zákonů dojde ke zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Toto ustanovení zní: „Ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí.“
Na základě uvedeného ustanovení nejen, že úřady (především v oblasti přestupků v silniční dopravě, ať už šlo o přetížení vozidel nebo o „běžné“ přestupky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích) uplatňovaly po 1.7.2017 delší promlčecí lhůtu podle zákona č. 250/2016 Sb. v případech, kde ještě podle dříve platných předpisů neuplynula, ale dokonce se nezdráhaly postihovat případy, v nichž promlčecí lhůta podle dřívějších předpisů uplynula před vstupem zákona č. 250/2016 Sb., v účinnost. Ústavní soud však shledal, že ustanovení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb. je v rozporu s čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, jeho ústavně konformní výklad není možný a tudíž jej zrušil.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-cast-prechodneho-ustanoveni-zakona-o-odpovednosti-za-prestupky-zako/

Vaše odpověď