Judikatura k reklamaci dle CMR

Alice Kubová Bártková zeptal se před 4 roky

Věděli jste, že dle Úmluvy CMR k tomu, aby reklamace byla písemná ve smyslu Úmluvy CMR, postačuje forma běžného e-mailu bez tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu? Podrobně se touto otázkou zabývá rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.10.2016, sp.zn. 31 Cdo 1570/2015. Jeho závěry a odůvodnění lze však bez dalšího aplikovat jen v případech mezinárodních silničních přeprav. V případech přeprav vnitrostátních podléhajících § 9a zák. č. 111/1994 Sb. je třeba závěry jeho odvodnění modifikovat a nepoužívat je bez dalšího.
Věděli jste také, že uplatnění reklamace přepravy podle čl. 32 odst. 2 Úmluvy CMR nestaví běh promlčecí doby nároku dopravce na zaplacení přepravného? Blíže se touto otázkou zabývá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.1.2019, sp.zn. 32 Cdo 3034/2018.
JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.
člen předsednictva ČSDP
 
 
 

Vaše odpověď